Zápisky z akce Schůze Rady
Schůze Rady o.s. Společné aktivity

Schůze Rady o.s. Společné aktivity

Dne 18.2.2014, čajovna Šamanka

Přítomní:

Rada: Bobo, Effa, Potapeni.cz

Mára

Program:

  1. Aktualizace seznamu organizátorů
  2. Volby - lhůty a postupy
  3. Jiné

K jednotlivým bodům programu:

1) Aktualizace seznamu organizátorů – mailem ze dne 13.2. bylo osloveno 22 hlavních organizátorů s dotazem, zda chtějí v této roli vystupovat i nadále. Nijel a Romaneta vyslovili přání o vyškrtnutí. Leni79 a Petula souhlasí se svým pokračováním v této roli, Roman Červenka se pozastavil nad tím, že nemá přidělena práva k organizování předplacených akcí, což je technikálie. Navrhujeme ponechat seznam HO v původní podobě až do voleb a Nijela a Romanetu ještě oslovit mailem, zda se ještě nechtějí jako HO zúčastnit voleb.

3/0/0

V současné době je v pozici HO Sdružení:

Bobo

Du-šan

Effa

JanaS

Kajousek1975

Karolína K.

Kytka76

leni79

LenkaS

Lioneska

Mára

Martin LP

Mirek Zv.

MyNick

Nerothar

nijel

Petr H.

petula

Potapeni.cz

roman.cervenka

Romaneta

timšel

 

Hlavní organizátoři by měli mít automaticky přidělena práva organizovat předplacené akce na serveru fungujemeaktivne.cz po seznámení se systémem a podpisem principů. Pro další přidělování práv je nutné dohodnout formální pravidla a postup seznámení žadatele s těmito pravidly.

2) Volby, lhůty, postupy

Volby proběhnou 17.4.2013 v Jihoměstském pivovaru. Volby proběhnou podle stávajících stanov. To znamená že:

Kandidovat mohou do 14 dní před konáním voleb hlavní organizátoři s podporou jednoho dalšího hlavního organizátora. Po tomto datu, pokud nebude dostatek kandidátů, může kandidovat každý člen Sdružení, který je členem Sdružení déle než 6 měsíců k datu konání voleb s podporou jednoho hlavního organizátora.

Kandidovat lze buďto do Rady nebo do dozorčí komise. Nelze kandidovat do obou orgánů najednou. Minimální počet členů Rady je 3, minimální počet členů dozorčí komise je 2.

Právo volit radu a dozorčí komisi mají hlavní organizátoři.

Kandidaturu lze podat buďto veřejně do vzkazu k akci „“Volby do Rady a Dozorčí komise.“  nebo e-mailem některému ze členů Rady (bobulina@seznam.cz, f.pudil@seznam.cz, effa.spel@gmail.com ). Kandidáti budou postupně vkládáni do elektronické tabulky, kde bude prostor pro potvrzení kandidatury některým dalším hlavním organizátorem.

Rada si dává za úkol oslovit aktivní HO a členy Sdružení, aby se našel dostatek kandidátů do obou orgánů.

Viz stanovy: „Nedojde-li k obsazení všech křesel v některém orgánu Sdružení, volby do tohoto orgánu se opakují. Počet členů tohoto orgánu se snižuje na polovinu, s tím, že neklesne pod nejnižší stanovenou mez (3 Rada, 2 DK)

Nedojde-li k naplnění orgánů Sdružení ani napotřetí, Sdružení se rozpustí.“

Zároveň je třeba nalézt členy ochotné utvořit volební komisi a někoho, kdo bude ochoten průběh voleb zapisovat. Přivítáme dobrovolníky.

3) Další

a) Revize stanov a doplnění údajů za členy sdružení

Je třeba přizpůsobit stanovy a postupy novému občanskému zákoníku a novým podmínkám. Rovněž je v souvislosti s novým občanským zákoníkem třeba doplnit členskou evidenci o identifikační údaje členů .

Členové Sdružení budou během měsíce e-mailem požádáni o sdělení, zda i nadále chtějí být členy Sdružení a zda jsou ochotni pro evidenční účely poskytnout chybějící evidenční údaje. Zajistí Bobo.

Rada se dohodla, že do 14 dnů před volbami ve spolupráci s Du-šanem, Nerotharem, Mirkem Zv, Márou, Pavlem 24, Dandeem a Leni79. připraví první nástřel stanov a postupů a poskytne jej ke komentářům členům Sdružení v elektronické podobě. Před volbami Rada komentáře vyhodnotí a případně zapracuje. Bobo sesype s Dandeem do 14 dní jeden text, který bude pracovní skupina upravovat na Google docs. Tento text se následně 14 dní před volbami poskytne ke komentářům členům.

Současně s volbami proběhne referendum o mandátu pro novou Radu změnit Stanovy ve smyslu navrženého, okomentovaného a schváleného textu.

Nová Rada případně text dopracuje a předloží k finálnímu schválení členům Sdružení v následném referendu.

 

b) Obecná pravidla vyhlašování předplacených akcí:

Žadatel o práva organizátora předplacených akcí musí splnit následující podmínky (i) půlroční členství ve Sdružení a (ii) předchozí účast na pěti jakýchkoli akcích (běžných i předplacených) za poslední rok a (iii) již z minula přidělená práva organizátora běžných akcí. Za členství se považuje i členství podle současných stanov. Za akci, které se účastnil, se považuje jakákoli proběhlá akce s účastí alespoň tří osob.

První tři akce nového organizátora schvaluje žadatelem z nabídky vybraný gestor z těch, kteří už práva mají.

Žadatel o práva organizátora placených akcí musí odsouhlasit podmínky vyhlašování předplacených akcí a princip neztrátovosti. Rada dodá znění tohoto textu do 1 měsíce Dušanovi k zapracování do aplikace.

Při plánování předplacené akce se bude zjišťovat celková cena, kterou je nutno zaplatit 3. subjektu, případně jednotková cena za účastníka a také datum první platby třetí straně.

Datum první platby třetí straně se považuje za poslední termín vrácení peněz při odhlášení.

Systém provede předběžnou kalkulaci plateb jednotlivých účastníků na základě dodaného algoritmu. Organizátor bude oprávněn částky měnit.

Algoritmus tvorby ceny, který by sloužil jako první nástřel nacenění akce, rada dodá Du-šanovi do měsíce.

U akce nad 5000 Kč se vyžaduje schválení jedním členem Rady

U akce nad 15000 Kč se vyžaduje schválení celou Radou.

Pokud si účastník akce za sebe sežene náhradníka a tento náhradník přihlášení na akci potvrdí, měl by mít původní účastník nárok na vrácení peněz automaticky. Ostatní vracení peněz by zůstalo ad hoc a podle momentální situace.

Rada žádá Du-šana o zapracování těchto principů do aplikace oficiálních placených akcí. Termín: do voleb Rady a DK.

 

c) Obecná pravidla vyhlašování běžných akcí:

Žadatel o práva organizátora běžných akcí musí splnit podmínku předchozí účasti alespoň na třech akcích. Za akci, které se účastnil, se považuje jakákoli proběhlá běžná či předplacená akce s účastí alespoň tří osob.

Rada žádá Du-šana o zapracování tohoto principu do aplikace vyhlašování běžných akcí. Termín: do voleb Rady a DK.

 

d) Roční přehodnocování práv k organizování předplacených akcí a práva volit

Odebírání práv neaktivním hlavním organizátorům (účast a vyhlašování akcí) by bylo na dohodě stávající rady a těchto hlavních organizátorů a mělo by proběhnout v době vyhlášení termínu členské schůze spojené s volbami.

 

e) Kuchařky a návody

Rada žádá Du-šana a Mirka Zv. o sepsání srozumitelných a stručných kuchařek k jejich webovým aplikacím a umístění těchto návodů a nápověd tak, aby byli uživateli snadno objevitelné tam, kde je potřebují. Termín: do voleb

f) Nástěnka Sdružení

Rada žádá Du-šana o přesun nástěnky Sdružení na stránky fungujemeaktivne.cz, zřízení nové odrážky ve složce o projektu a zřízení přístupových práv a možnosti vkládat dokumenty přes ftp server pro členy Rady. Termín: do voleb Rady a DK.

g) Rada odsouhlasila Effě akci U Tygra v Hejnicích v termínu 21.6.-23.6.2014 s celkovými náklady cca 11000 Kč

V Praze dne 18.2.2014

Zapsala Bobo

Diskuze k zápiskům Zápisky z akce Schůze Rady