Volby Rady a Dozorčí komise a Referendum o nových stanovách

Volby Rady a Dozorčí komise a Referendum o nových stanovách

pravidelná oficiální neveselice

Rok se s rokem sešel.

Je potřeba se sejít také a zvolit novou Radu, Dozorčí komisi a také změnit stanovy, jak nám to ukládá Občanský zákoník i v souladu s tím, co jsme si předsevzali v minulosti.

 

Místo konání:

restaurace Fregata ,  ulice:  Ladova 3

 

Pro účastníky voleb 2 nápoje zdarma, na účet spolku /pivo, víno, nealko/ standardní nabídky

 

Program:

1. Volba zapisovatele a volební komise

2. Zahájení předsedou

3. Zpráva Rady

4. Zpráva pokladníka Sdružení

5. Zpráva Dozorčí komise

6. Výhled do budoucna

7. Stručné představení návrhu nových stanov

8. Referendum

9. Představení kandidátů do Rady a dozorčí komise

10. Volby do Rady Spolku (hlavní organizátoři)

11. Volby do Dozorčí komise Spolku (hlavní organizátoři)

12. První schůzka nové Rady a volba Předsedy spolku (nová Rada).

13. Vyhodnocení referenda a vyhlášení výsledků novou Radou.

 

Aktualizovaný seznam hlavních organizátorů oprávněných volit Radu a Komisi bude dodán.

Rada společně s pokladníkem reviduje seznam členů Sdruženíá s dodržením podmínky 6 měsíců členství.

Citace ze stávajících stanov, (podle kterých musí ještě tato volba i referendum proběhnout) týkající se voleb a referenda:

5. Referendum, hlasování a volby
5.1. Referendum
5.1.1. Obecné referendum rady
Rada může k otázce, o které rozhoduje, vypsat referendum. Takového referenda se
mohou účastnit všichni členové sdružení s členstvím delším 6 měsíců. Výsledek referenda je pro
radu závazný, pokud se jej účastní alespoň 40% členů sdružení. Rada do jednoho měsíce vypíše
referendum vždy, navrhne-li to alespoň 5% členů sdružení.

5.1.4. Hlasování v referendu
a) Hlasování v referendu probíhá vždy elektronickou formou po přihlášení člena sdružení
do webového rozhraní sdružení. Každý člen má jeden hlas se stejnou váhou. Na
hlasování v referendu musí dostat členové nejméně 14 dnů. Na hlasování dohlíží komise,
která vyhlašuje veřejně jeho výsledek na webovém rozhraní sdružení.
b) Na hlasování o dílčím referendu dohlíží pověřený člen komise. Jeho výsledek vyhlašuje
hlavní organizátor, který jej vyvolal.

5.2. Hlasování ve volbách do rady a dozorčí komise
a) Nestanoví-li rada jinak, volby do rady a dozorčí komise probíhají elektronickou formou.
Konání voleb vyhlašuje rada nejméně 2 měsíce dopředu. Na hlasování ve volbách,
konají-li se elektronicky, musí mít voliči alespoň 7 dnů. Na hlasování dohlíží komise,
která vyhlašuje jeho výsledek veřejně na webovém rozhraní sdružení. Po vyhlášení
11
výsledku voleb členové staré rady i dozorčí komise automaticky odstupují a nahradí je
členové noví.
b) Není-li rada z nějakého důvodu usnášeníschopná, nebo neplní své povinnosti související
s konáním voleb, přebere tyto povinnosti a pravomoci dozorčí komise. Komise nebo rada
vyhlásí do 1 měsíce nové volby vždy, pokud rada nebo komise přestane být
usnášeníschopná.
c) Kvalifikačním předpokladem pro členství v radě nebo dozorčí komisi je funkce hlavního
organizátora v den voleb. Hlavní organizátoři na členství radě nebo dozorčí komisi sami
kandidují s doporučením aspoň jednoho dalšího hlavního organizátora nejméně 14 dnů
před zahájením konání voleb. Je možné kandidovat vždy pouze do jednoho z uvedených
orgánů a kandidatury do obou jsou neplatné pro oba orgány. Pokud 14 dnů před konáním
voleb nekandiduje dostatečný počet kandidátů na obsazení křesel v radě i komisi z řad
hlavních organizátorů, může místo nich kandidovat kterýkoli člen sdružení, splní-li pouze
podmínky čl. 4.1.1. stanov a je již 6 měsíců členem.
d) Nejmenší počet členů rady je 3 a nejmenší počet členů komise je 2. Počet členů rady a
počet členů dozorčí komise může rada provozním předpisem zvýšit vždy pro následující
volební období, nejpozději však 3 měsíce před konáním voleb.
e) Členy rady a členy dozorčí komise volí hlavní organizátoři při společných volbách na
základě tajných, rovných a obecných voleb. Volby probíhají elektronicky na webové
aplikaci sdružení po přihlášení hlavního organizátora svými identifikačními údaji.
f) Pokud ve volbách do rady nebo dozorčí komise získá více kandidátů stejný počet hlasů,
rozhodne se mezi nimi v druhém kole voleb, které se koná do 7 dnů.
g) Nedojde-li k obsazení všech křesel v některém orgánu sdružení pro nedostatek kandidátů,
volby do tohoto orgánu se opakují. Počet členů tohoto orgánu se snižuje na polovinu
s tím, že neklesne pod nejnižší stanovenou mez.
h) Nedojde-li k naplnění orgánu sdružení ani napotřetí, sdružení se rozpustí.
i) Volební období rady i dozorčí komise je jeden rok.
j) Rada zvolí na svém prvním zasedání ze svého středu předsedu sdružení.

 

8. Změna stanov
Změna stanov je možná pouze po předchozím konaném obecném referendu o této otázce.
Rada navrhne znění nových stanov, o kterých se následně hlasuje. Není-li výsledek referenda
závazný, rozhodují o změně stanov hlasy 2/3 členů rady a 2/3 členů dozorčí komise. Ze změny
stanov je vyloučen a změna je neplatná pokud jde o zrušení čl. 3, čl. 5, čl. 6 odst. b), d) čl. 7 odst.
a), d), e), čl. 8 a čl. 9. stanov.

Začátek akce: čt 23.04.2015 18:00
Konec akce: čt 23.04.2015 23:00

Místo akce: restaurace Fregata, v Podskalí, Ladova 3
Sraz: čt 23.04.2015 18:00
Místo srazu: bude upřesněno

Organizuje: Bobo, Effa, mára, du-šan, Nerothar
Kapacita: 30

Cena: Akce je zdarma

Diskuze k akci Volby Rady a Dozorčí komise a Referendum o nových stanovách